Kasutustingimused

1. Kasutatavad mõisted

1.1. Veebikeskkonna lehekülg on www.scorestorybook.ee

1.2. Haldaja: Storybook OÜ (reg.kood 14636888)

1.3. Kasutaja: Iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada veebikeskkonnas artiklite lugemisõigust, finantsvõime raportite vaatamise õigust, otseturunduse- ja tellimuskeskkonna kasutamise õigust ning tööturu keskkonna kasutamise õigust.

1.4. Story ehk lugu: Storybooki poolt automaatselt genereeritud lugu või Kasutaja poolt avaldatud arvamuslugu.

1.5. Kommentaarium: Veebilehe asuv kommenteerimiskeskkond, kuhu kasutajal on õigus postitada oma kommentaare ning hinnanguid nii ettevõtete kui artiklite juurde.

1.6. Kommentaar: Igasugune arvamus, teade või muu informatsioon, mis sisestatakse veebilehe kommentaariumisse kasutaja poolt.

1.7. Redigeerimine: Lugude redigeerimise võimalus, mille kasutamise korral avaldub loo juurde Kasutaja (redigeerija) nimi ja info, et lugu on redigeeritud.

2. Üldtingimused

2.1. Veebilehe kasutatamiseks loetakse mistahes veebilehel asuva dokumendi, andmehulga või avaldatud materjalide (sh artiklid, fotod, blogisissekanded, kommentaarid jne) kasutamist ja oma andmete sisestamist veebilehele mistahes viisil ja eesmärgil.

2.2. Kasutaja kasutab infot enda tarbeks ja omal vastutusel. Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse Kasutaja isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Veebilehe ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Andmete töötlemise põhimõtted

3. Kasutaja õigused ja kohustused

3.1. Kasutaja kohustub veebilehe kasutajaks registreerimisel esitama enda kohta täielikult tõesed andmed, sh registreerima oma täieliku ja tõese nime ning avaldama tõesed ja faktiliselt toimivad kontaktandmed ja sidevahendid jmt infot.

3.2. Kasutaja kohustub hoidma veebilehel kasutamiseks vajalikku kasutajatunnust ja salasõna või ID-kaarti ja paroole nii, et need ei saaks õigustamatult teatavaks kolmandatele isikutele.

3.3. Kasutaja ei kuva Veebilehelt pärit informatsiooni ilma Storybook OÜ kirjaliku nõusolekuta ega tegele ka selle edasimüümisega.

3.4. Kasutaja kannab vastutust tema poolt antud kommentaaride, redigeeritud lugude ja sisestatud artiklite (story) sisu eest. Kommenteerijast Kasutaja on kohustatud arvestama kommenteerimisel, lugude kirjutamisel ja redigeerimisel EV põhiseaduse, sellega kooskõlas olevate seaduste ja teiste inimeste õigustega, samuti järgima head tava ja moraalinorme. Kommenteerijal lasub vajadusel tõendamiskohustus, et tema poolt avaldatud asjaolud vastavad tegelikkusele. Õiguskorrale mittevastavate kommentaaride kirjutamise eest kannab kommenteerija tsiviil- ja kriminaalvastutust.

3.5. Kasutajal (juhatuse liikmel) on õigus oma konkurentsieelise tugevdamiseks avada positiivsed (usaldusväärsed) reitingud nii enda profiilil, kui ka seotud ettevõtetete profiilidel. Täpsemalt  KASUTUSJUHENDIS.

4. Haldaja õigused ja kohustused

4.1. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja isikuandmeid, välja arvatud andmete edastamisel seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks, uurimiseks või muudel sarnastel juhtudel.

4.2. Haldajale kuuluvad kõik Veebilehel avaldatud dokumentide sisud ja andmed, kui ei ole sätestatud teisiti.

4.3. Haldajal on õigus põhjendatult keelduda kasutajale teenuse osutamisest.

4.4. Haldajal on õigus peatada või lõpetada täielikult teenuse osutamine sellest kasutajale ette teatamata.

4.5. Haldajal on õigus kasutajale ette teatamata muuta teenuse sisu ning teenuse kasutamise tingimusi.

4-6.  Haldajal on õigus Lepingust sanktsioonideta taganeda, kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi.

5. Kasutaja vabadus vastutusest ja vastutus

5.1. Veebilehe uudisartiklit on lubatud tasuta ja ilma Storybook OÜ nõusolekuta refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses. Samas ei tohiks see lause olla pikem, kui originaalteksti sissejuhatav lause. Antud nõue kehtib juhul, kui pole kirjalikult lepitud kokku teisiti. Internetis refereerimisel tuleb lisada ka juurde link konkreetsele loole. Trükimaterjalis refereerimisel tuleb viidata algallikale: STORYBOOK.

5.2. Ühekordne kooskõlastamata artiklimaterjalide kasutamise trahviühik – 200 € ka korduv (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamine – 300 € iga korra eest.

6. Haldaja vabadus vastutusest

6.1. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt info kasutusest tingitud otsesest või kaudsest kulust või kasutamata jätmisest saamata jäänud tulu eest.

6.2. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt toime pandud Kasutustingimuste rikkumise eest, olenemata tekkinud kahju suurusest ja vormist.

6.3. Haldaja ei vastuta kolmandate osapoolte tegevuse või tegevusetuse tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest.

6.4. Haldaja ei vastuta mistahes tehniliste rikete tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest.

6.5. Haldaja ei vastuta käesolevas tekstis olevate fraaside, sõnade ja mõistete vääriti mõistmise tõttu tekkinud tagajärgede eest.

Jõustunud 01.03.2021