For more information:

VĂ„NDRA MP OĂś

Business media and news feed
Road construction, Forest drainage, Construction of external lanes, earth and excavation works, Soil work, construction of water and sewerage lines, Land improvement, forest harvesting, repair of roads, Production of peat
What do customers think?

Opinions of the company's customers

- Tarmo N.

Nende metsakuivenduslahendused on tõeliselt tõhusad ja tulemuslikud.

- Taivo J.

Vändra MP meeskond teostas meie maaparandustööd kiiresti ja professionaalselt.

- Allan A.

Vändra MP on meie kindel valik kanalisatsioonitöödeks. Kiidan ja soovitan!

Camera

Teostatud tööd Taivo 2020

Viljandi Haigla Jämejala peremajade ehitustööd (pindade ettevalmistus, torustike paigaldus ja haljastus) Villu Hanseni maade maaparandussüsteemide rekonstrueerimine Vändra lasteaed Rukkilille maja rekonstrueerimine Kallissaare-Tõrvaaugu objekti maaparandustööd Vihtra küla ÜVK

Loe algallikast vandramp.ee

Dropdown

all articles

Dropdown


Teostatud tööd Allan 2020

Turba 19, Pärnu vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus PK terminali hoone Muugal killustikaluste ehitus Savi 7, Pärnu ärihoone rekonstrueerimine, teed ja
vandramp.ee

Are you sure you want to delete this article?

Loader

Loader

App Ad

Scorestorybook Chrome extension

The Storybook extension tells you which company's website you are currently on and how reliable that company is as of today. download extension

See the background of the caller! Storybook App brings you direct contacts for 400,000 Estonian companies and individuals (managers, officials). The data is enriched with solvency and financial information.